KVKK

background image

UYAR TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

UYAR TARIM ÜRÜNLERİ AŞ olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik diğer düzenlemelere uyumun sağlanması ve kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet 

göstermekteyiz. Bu bilinçle, faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili 

mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin korunması amacıyla uygun güvenlik düzenini temin etmeye yönelik tüm idari ve teknik koruma tedbirler alınmaktadır. 

1.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMAÇ VE KAPSAMI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki düzenlemelere ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanması, Veri sorumlusu tarafından toplanan ve hukuka uygun bir biçimde

yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin ve gizliliğinin korunması ve kişisel verileri işlenen kişilerin bilgilendirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasıdır.

2.TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim  Hale  Getirme:  Kişisel  verinin,  kişisel  veri  niteliğini  kaybedecek  ve  bu  durumun  geri  alınamayacağı  şekilde  değiştirilmesidir.  Örneğin;  Maskeleme,  veri  bozma  vb.  tekniklerle  kişisel  verinin  bir  gerçek  kişi  ile

ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı

numarası, banka hesap numarası vb. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler

ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur. 

Politika: 

UYAR TARIM ÜRÜNLERİ AŞ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER

Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 Sayılı KVK Kanunu ve faaliyetleri kapsamında uymak zorunda olduğu diğer kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda verileri işlemektedir ve bu kapsamda aşağıdaki temel

ilkeleri benimsemiştir.

3.1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme 

Kişisel verilerin işlenmesinde şirketimiz hukuksal düzenlemeler ile getirilen ilkeler ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir.

3.1.2. Doğruluk ve Veri Güncelliği

Şirketimiz KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin biliniyor olması halinde doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Şirketimiz kişisel verileri daha önce belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

Bu doğrultuda verilerin işlenmesi, faaliyetler ve yasal yükümlülükler ile sınırlıdır. Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür. 

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

Şirketimizce belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi, hukuki ve meşru menfaatler çerçevesinde kişisel veriler işlenmekte; ihtiyaç duyulmayan, amaca yönelik olmayan ve hiçbir hukuki ve meşru menfaat içermeyen kişisel veri

işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Saklama 

Şirketimiz kişisel verileri, ilgili mevzuatta ve diğer kanunlarda belirtilen süreler veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerde muhafaza etmektedir. Şirketimizin uygulamaları ve ticari hayatın teamülleri uyarınca işlenmesini

gerektiren süre kadar işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Şirketimizin saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmek üzere, hakkın ileri sürülmesi veya savunmanın

tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu durumda saklanan verilere herhangi bir başka amaçla erişilememekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılmak üzere ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından kişisel veriler kanundan kaynaklanan sebepler ve işin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) işlenmektedir.

* Faaliyetlerin ve operasyon süreçlerinin, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi 

* Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması 

* Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması 

* Hizmet ve satış sonrası destek hizmetleri, müşteri memnuniyeti, kurumsal iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetleri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;

* Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

* Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

* Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi;

* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

* Şirketin fiziksel mekân güvenliğinin temini;

* Şirket çalışanlarının işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları ve özlük süreçlerinin yönetilmesi,

* İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

* Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

3.3.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Kişisel verilerin korunması aynı zamanda Anayasal bir hak olduğundan şirketimiz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen

hallerde veya kişinin bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradesiyle açıkladığı açık rızasıyla işlemektedir.

3.3.2. Kişisel Veri Sahibin Açık Rızası Bulunmaksızın Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kıldığı gibi açık rıza olmaksızın aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi için kural olarak İlgili Kişinin açık rızasını almaktadır. Ancak aşağıda belirtilen ve KVK Kanunu’nun Madde 5/2 ve Madde 6/’te belirtilen açık rıza aranmaksızın kişisel veri işleme şartlarının

herhangi birinin varlığı halinde İlgili kişinin açık rızası alınmamakta ve bu şartlar sebebiyle işlenmektedir.

3.3.2.a Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde açık rızası alınmadan hukuka uygun olarak işlenebilecektir. Örnek: Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura üzerinde ilgili gerçek kişinin kimlik bilgisi, adres bilgisine

vb. yer verilmesi

3.3.2.b Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin

zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3.2.c Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

3.3.2.d. Hukuki Yükümlülük 

Şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Mahkemeler tarafından talep edilen kişisel bilgilerin sunulması

3.3.2.e Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

3.3.2.f. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: İspat niteliğinde olan verilerin saklanması ve gerekli olması halinde kullanılması 

3.3.2.g Şirketin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örnek: Şirketimizde ilgili kişinin

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılmaktadır.

3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI

KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca Şirketimizde, ilgili kişiler bilgilendirilerek, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından

bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak KVK Kanunu’nda başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar

güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde ve ayrıca KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak veri sahiplerine ilişkin veriler işlenmektedir.

Şirketimizce işlenen kişisel verilere ilişkin iş bu kişisel verilerin işlenmesi politikamız kapsamında kişisel veri sahipleri Çalışanlar, İş Ortakları, Hissedar/Ortak, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi olarak sınıflandırılmış olup

açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen veri sahipleri aşağıda belirtilen kapsamda sınıflandırılmış olmakla birlikte, bunların dışında yer alan kişiler de KVK Kanunu kapsamında şirketimize

taleplerini yöneltebilecek olup; bu kişilerin talepleri de değerlendirmeye alınacaktır.

VERİ SAHİPLERİ

Çalışanlar: Şirketimiz bünyesinde çalışan gerçek kişiler

İş Ortağı/ Yetkilisi-Çalışanı: Şirketimizin birlikte iş yaptığı iş ortakları/ yetkilisi ve onun çalışanları

Hissedar/Ortak: Şirketimizin hissedar ve ortağı olan gerçek kişiler

Tedarikçi Çalışanı: Şirketimizin tedarikçilerinin çalışanlarının verileri

Tedarikçi Yetkilisi: Şirketimizin tedarikçilerinin gerçek kişi yetkilileri.

Ziyaretçi, Müşteri vb. gerçek kişiler.

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN BELİRLENMESİ VE KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLENDİRME 

Kişisel Verilerin Belirlenmesi 

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları ve KVK Kanunu kapsamında belirlenen şartlar ve temel ilkeler doğrultusunda aşağıda belirlenen kişisel verileri KVK Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ilgili kişileri

bilgilendirmek suretiyle kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLER

Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, T.C/Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı gibi bilgileri içeren nüfus kâğıdı, ehliyet, pasaport, meslek kimlikleri gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, araç

plakası vb. bilgiler

İletişim Bilgisi: Adres, Telefon, Faks, E-mail vb. bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakınları Bilgisi: Şirket tarafından çalışanlarının hukuki ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri, yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilerin cep telefonu numarası 

bilgileri

Fiziksel Mekân ve Güvenlik Bilgisi: Şirkete giriş ve şirket içerisinde alınan kamera kayıtları, güvenlik sebebiyle alınan kayıtlara ve belgelere ilişkin bilgiler

background image

Görsel ve İşitsel Bilgi: Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili, fiziksel mekân güvenlik bilgisi kapsamında olmayan fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki ses kayıtları vb. belge 

ve bilgiler 

Finansal Bilgi: Şirketin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu sözleşmesel ve hukuki ilişki çerçevesinde, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi gibi her türlü finansal belge ve bilgiler  

Özlük Bilgisi: Şirketimizin çalışanlarının kişisel bilgilerini ve şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarına ilişkin her türlü bilgiler, özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri gibi. 

Hukuki İşlem Bilgisi: Hukuki alacak ve borçlarımızın takibindeki, borçlarımızın ifası ile ilgili dava ve icra takiplerindeki, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler 

Müşteri İşlem Bilgisi: Fatura, müşteri talep bilgileri, gibi 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen verilerdir. 

3.6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde; 

İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 

planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda Şirketimiz tarafından veri işlenmesi için İlgili Kişiler aydınlatılmakta ve belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açık rızaları 

alınmaktadır. 

Şirketimiz tarafından çalışanlara ait ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri işlenmektedir. Departmanın güvenliğini sağlamak sadece ilgili kişilerin erişimine sunmak ve hijyen sebepleriyle üretim departmanına girişler retina 

ile yapılmakta olup, yine güvenlik, hijyen gibi sebeplerle şirketimizin bazı bölümlerine giriş parmak izi sistemi ile sağlanmaktadır.  

Bu kapsamda şirket kimliği açıklanarak, özel nitelikli kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişilerin KVK Kanunu Madde 11 kapsamında sahip olduğu 

hakları konusunda aydınlatma yapılmaktadır. 

3.7. GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARININ İŞLENMESİ 

Şirketimizde güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde 

yürütülmektedir. 

Şirketimiz görüntü kaydı alınması kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Şirketimizin, Çalışanlarımızın, İlgili Kişi’nin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek, 

hukuki ve ticari iş güvenliğinin temini gibi güvenliğin sağlanması genel amacıyla KVK Kanunu Madde 5’te yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak 

ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimiz meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlemektedir. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu Madde 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu kapsamda yapılan kişisel veri işleme faaliyetlerinden ilgili kişiler aydınlatma metni ve 

politika aracılığıyla, şirketimizde yer alan kamera kaydına ilişkin levhalarla bilgilendirilmektedir. Kamera kayıtları 20 gün süre ile saklanmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından KVK Kanunu Madde 12’ye uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut 

düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu kapsamda şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak 

kaydıyla verileri resmi kurum ve kuruluşlar, iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşabilecektir. 

Şirketimiz KVK Kanunu Madde 5/2 ve Madde 6/3’te yer alan şartların sağlanması halinde, KVK Kurulu tarafından öngörülen gerekli önlemleri alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri İlgili Kişinin açık rızası olmaksızın 

aktarabilmektedir. 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ 

5.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin haklarına ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için gerekli operasyonel bilgilendirmeleri, idari ve teknik düzenlemeleri yapmaktadır. 

Bu kapsamda şirketimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aşağıdaki hususlarla ilgili olarak aydınlatmaktadır: 

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 

Kişisel verilerin işlenme amacı 

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı ya da üçüncü kişi kategorileri 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

Kişisel verisi işlenen kişinin KVK Kanunu Madde 11 uyarınca hakları 

Şirketimiz Anayasa ve KVK Kanunu kapsamında belirtilen ilkeler doğrultusunda kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu, kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamız çerçevesinde 

ve çeşitli açık ve ulaşılabilir dokümanlarla duyurarak, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini şirketimize iletmeleri durumunda talepler niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

Kişisel Veri Sahipleri; 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

5.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 

Kişisel Veri sahipleri, yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 11. maddesindeki haklarına ilişkin taleplerini kimliklerinin tespit edilebileceği bilgi ve belgelerle ve aşağıdaki yöntemlerle ve Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle 

şirketimize iletebileceklerdir. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler gereği şirketimizde insan kaynakları departmanından ve web 

sitemizden online olarak http://www.uyarspice.com/  temin edilecek Başvuru Formunu doldurup imzalayarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile talepte bulunabilirsiniz. 

Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;  

“85.Yıl Cumhuriyet Mah. No:92/2/1 Hayvankıran Kümeevler Kemalpaşa / İzmir / Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici resmî belgeler (Örneğin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden iletebilirsiniz. 

*Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmî belgeleri Noter kanalıyla ve-veya posta yoluyla gönderebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu olarak şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. 

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmî belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler 

dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmî belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.  

Üçüncü kişilerin İlgili Kişiler adına KVK Kanunu Madde 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Üçüncü kişinin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak İlgili Kişi tarafından 

başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir. 

Şirketimiz ilgili Kişinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden ek bilgi ve belge 

talep edebilir. 

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Şirketimiz veri güvenliğinin sağlanması konusuna azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik belirtilen hususlar ile aşağıda belirtilen ilgili 

tedbirler alınmaktadır. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Çalışanlar, edindikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacağı ve işleme amacına aykırı kullanmayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda 

bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden taahhütler alınmaktadır. 

Şirketimizin veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, teknik ve idari tedbirlere uyma zorunluluğu şirketimizin çalışanlarına da sözleşmesel olarak 

yükletilmektedir. 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bahse konu durumun en kısa sürede ilgilisine ve KVK Kuruluna bildirir. 

6.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ 

Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri de dâhil olmak üzere yasal veya iş süreçleri ile ilgili saklama sürelerinin sona ermesi ve işlenmesini gerektiren 

sebeplerin ortadan kalkması halinde şirketimiz tarafından veya İlgili Kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Şirketimiz, otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle işlenen fiziki ve dijital ortamlarda muhafaza edilen verilerin silinmesi işleminde; öncelikle silme işlemine konu teşkil edecek kişisel verileri belirler, her bir kişisel veri 

için ilgili kullanıcıların erişim ve yetkilerini tespit eder, tespit edilen kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkileri ve yöntemleri de tespit edilerek ilgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, geri 

getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemleri kapatılır. 

Kişisel Verilerin silinmesi işlemine ilişkin örnekler aşağıda belirtilmiştir. 

Sunucudan Silme: Dijital ortamlarda muhafaza edilen dosyaların işletim sistemi üzerinden silme komutu ile silinmesi veya dosyanın bulunduğu sunucu üzerinden ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması işlemi uygulanır. 

Şirketimiz kişisel verilerin silinmesinde KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenebilen ve fiziksel olarak muhafaza edilen kişisel veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok 

edilmesi sistemi uygulanmaktadır.  

Şirketimiz ilgili kişisel verileri saklama süreleri dolduğunda yakarak imha etmektedir. Şirketimiz kişisel verilerin yok edilmesinde KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik 

tedbirleri almaktadır. 

İş bu Politika şirketimize ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel nitelikte bir düzenleme olup benzer amaçlarla hazırlanan diğer prosedür ve iş süreçleri ile örtüşür şekilde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin 

İşlenmesi ve Korunması öncelikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde düzenlenmekte olup mevzuat hükümleri değişikliğe uğrayabileceği gibi Şirketimiz Politikada değişiklikler 

yaparak güncelleyebilir.